FAQ

Co zawiera pakiet startowy?

W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające między innymi:

 • T-shirt pamiątkowy biegu,
  grafika na www
 • numer startowy wraz z bezzwrotnym elektronicznym chipem do pomiaru czasu,
 • upominki od sponsorów,
 • wodę,
 • worek do szatni wraz z numerem na worek,
 • kupon na posiłek regeneracyjny.

Jaka jest opłata startowa?

Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty startowej. 

Opłata startowa na bieg na dystansie 10 km wynosi:

 • 40 zł – w przypadku uiszczenia do dnia 30 sierpnia 2016 r. (zapisy elektroniczne),
 • 50 zł – w przypadku uiszczenia w Biurze Zawodów (podczas zapisów w Biurze Zawodów, pod warunkiem dostępności miejsc). Opłaty w Biurze Zawodów będzie można dokonać tylko gotówką.  

Opłata startowa na bieg na dystansie 5 km wynosi:

 • 25 zł – w przypadku uiszczenia do dnia 30 sierpnia 2016 r. (zapisy elektroniczne)
 • 35 zł – w przypadku uiszczenia w Biurze Zawodów (podczas zapisów w Biurze Zawodów, pod warunkiem dostępności miejsc). Opłaty w Biurze Zawodów będzie można dokonać tylko gotówką.  

Wpłat można dokonać do dnia 30 sierpnia 2016 r. za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych udostępnionych w Formularzu Zgłoszeniowym, a w przypadku zapisu w Biurze Zawodów wyłącznie gotówką. 

Za dzień uiszczenia opłaty startowej uznaje się dzień wpływu opłaty startowej w pełnej wysokości na rachunek bankowy Organizatora lub w przypadku zapisów w Biurze Zawodów dzień uiszczenia Organizatorowi opłaty startowej w gotówce.

Potwierdzeniem wpłynięcia opłaty startowej jest pojawienie się nazwiska zawodnika na liście startowej na Stronie Internetowej. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

Jakie są nagrody?

Każdy z zawodników, który ukończy Bieg w limicie czasu dla danego dystansu otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

Zwycięzcy (miejsca I- V) klasyfikacji generalnych kobiet i mężczyzn:

 • biegu na dystansie 10 km – za zajęcie miejsc I-V w kategorii generalnej zostaną uhonorowani pucharami oraz nagrodami rzeczowymi,
 • biegu na dystansie 5 km – za zajęcie miejsc I-V w kategorii generalnej zostaną uhonorowani pucharami oraz nagrodami rzeczowymi.

Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i generalnej mężczyzn (miejsca I-V) przysługują zawodnikom według kolejności wbiegnięcia na linię mety.

Zwycięzcy (miejsca I-V) klasyfikacji wiekowej kobiet i mężczyzn:

 • biegu na dystansie 10 km – za zajęcie miejsc I-V w kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi,
 • biegu na dystansie 5 km – za zajęcie miejsc I-V w kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi,

Zwycięzcy w biegu na dystansie 10 km i biegu na dystansie 5 km w kategorii najlepszy mieszkaniec Miasta Konina i najlepsza mieszkanka Miasta Konina (I miejsce) uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi.

Zwycięzcy (miejsca I-III bez podziału na płeć) w kategorii pracownik Kupca:

 • biegu na dystansie 10 km uhonorowani zostaną następującymi nagrodami pieniężnymi: 
  • za zajęcie I miejsca – 1000 zł,
  • za zajęcie II miejsca – 800 zł, 
  • za zajęcie III miejsca – 500zł. 
 • biegu na dystansie 5 km uhonorowani zostaną następującymi nagrodami pieniężnymi:
  • za zajęcie I miejsca – 800 zł, 
  • za zajęcie II miejsca – 500 zł,
  • za zajęcie III miejsca – 300 zł.

Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

Czy pracownicy firmy Kupiec otrzymują dodatkowe nagrody?

Zwycięzcy (miejsca I-III bez podziału na płeć) w kategorii pracownik Kupca:

 • biegu na dystansie 10 km uhonorowani zostaną następującymi nagrodami pieniężnymi: 
  • za zajęcie I miejsca – 1000 zł,
  • za zajęcie II miejsca – 800 zł, 
  • za zajęcie III miejsca – 500zł. 
 • biegu na dystansie 5 km uhonorowani zostaną następującymi nagrodami pieniężnymi:
  • za zajęcie I miejsca – 800 zł, 
  • za zajęcie II miejsca – 500 zł,
  • za zajęcie III miejsca – 300 zł.

Jak wygrać Skodę CITIGO?

Zapisz się na bieg, odpowiedz na pytanie konkursowe i pobiegnij 4 września. Zasady są proste:

 1. W Konkursie mogą brać udział tylko osoby fizyczne, które ukończyło 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełnią łącznie następujące warunki:
 2. zarejestrują się elektronicznie na I Bieg Kupiec „Zdrowa Radość Życia” (dalej: Bieg) na dystansie 5 km lub 10 km, zgodnie z regulaminem Biegu w dniach od 01.08.2016r. do 30 sierpnia 2016 r.,
 3. ukończą Bieg na zadeklarowanym dystansie w limicie czasu przewidzianym w regulaminie Biegu dla danego dystansu, tj. wynoszącym dla biegu na dystansie 5 km – 1 godzinę, a dla biegu na dystansie 10 km – 1 godzinę i 30 minut,
 4. podczas elektronicznej rejestracji na Bieg odpowiedzą na pytanie konkursowe znajdujące się na Formularzu Rejestracyjnym: „Czym jest dla Ciebie zdrowa radość życia?” (dalej: Pytanie Konkursowe),
 5. wyrażą zgodę na gromadzenie, udostępnianie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, publikacją wyniku Konkursu, wydaniem Nagrody ufundowanej w Konkursie i wypełnieniem obowiązków podatkowych.

Cel biegu?

 1. Aktywne spędzanie wolnego czasu.
 2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Promocja aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia oraz zasad fair play.
 4. Promocja Miasta Konina.

Termin i miejsce – START BIEGU!

 1. Bieg odbędzie się w dniu 4 września 2016 r. w Koninie o godzinie. 11.00.
 2. Start i meta Biegu znajdują się na Stadionie Miejskim w Koninie przy ul. ks. J. Popiełuszki 4 (Morzysław).
 3. Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Biegu będzie dostępna na stronie internetowej Biegu: www.bieg.kupiec.pl, zwanej dalej „Stroną Internetową”.
 4. Długość trasy wynosi:
 • dla biegu głównego: 10 km
 • dla biegu towarzyszącego: 5 km
 1. Start Biegu:
 • na dystansie 5 km – godz. 11.00
 • na dystansie 10 km – godz. 11:00
 1. Zawodnicy ustawiają się na starcie w kolejności:
 • zawodnicy z numerami startowymi 1-50 (Strefa Elity),
 • pozostali zawodnicy.
 1. Trasa Biegu posiada atest.
 2. Trasa będzie posiadała oznaczenie co kilometr.

Jaki jest limit czasu?

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący:
  • na dystansie 5 km – 1h od strzału startera,
  • na dystansie 10 km – 1h 30 min od strzału startera.
 2. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania Biegu i zejścia z trasy. Zawodnicy, którzy nie ukończą Biegu na danym dystansie we wskazanych wyżej limitach nie będą klasyfikowani.
 3. Trasa Biegu jest zamknięta dla ruchu kołowego do godz. 11:30.
 4. Wszyscy zawodnicy zostaną zweryfikowani przy pomocy elektronicznego pomiaru czasu. Pomiar czasu odbywa się za pomocą chipów przyczepionych do numeru startowego.

Czy podczas biegu będą punkty kontrolne i żywieniowe?

 1. Na trasie Biegu na dystansie 10 km będzie znajdował się jeden punkt odżywczy na około 5. kilometrze.
 2. Na trasie Biegu będą znajdowały się punkty sędziowskie.
 3. Obsługa punktów kontrolnych pomiaru czasu będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
 4. Organizator zastrzega sobie przeprowadzenie kontroli antydopingowej zwycięzców poszczególnych biegów oraz wytypowanych zawodników i zawodniczek.

Jak się zgłosić do biegu?

 1. W zawodach mogą wziąć udział:
 • w biegu na dystansie 10 km – osoby, które do dnia 4 września 2016 r. ukończą 18 rok życia
 • w biegu na dystansie 5 km – osoby, które do dnia 4 września 2016 r. ukończą 15 rok życia, za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest akceptacja niniejszego Regulaminu, prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, dokonanie opłaty startowej oraz złożenie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Biegu i akceptacja udziału w Biegu na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia, jak również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika dla celów organizacji i przeprowadzenia Biegu oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika. Podpisanie ww. oświadczeń będzie wymagane do odbioru pakietu startowego. Przekazanie prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego odbywa się w formie elektronicznej, natomiast treść oświadczeń i zgód, o których mowa powyżej znajduje się na Karcie Startowej, która dostępna będzie na Stronie Internetowej w zakładce „pliki do pobrania“ od dnia 12.08.2016 r. Kartę Startową należy  wydrukować, podpisać i przedłożyć przy odbiorze pakietu startowego. Posiadanie podpisanej Karty Startowej będzie wymagane do odbioru pakietu startowego
 2. Osoby, w wieku 15-17 lat (które w dniu biegu tj. 4 września 2016 nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w Biegu od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL oraz podpisanej przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz przez zawodnika zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika dla celów organizacji i przeprowadzenia Biegu oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika. Warunkiem uczestnictwa w Biegu osób, które nie ukończyły 18 lat jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów. Wzór zgody rodziców lub opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej na uczestnictwo w Biegu dostępny będzie na Stronie Internetowej w zakładce „pliki do pobrania“ od dnia 12.08.2016 r. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i dokonanie opłaty jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Udział w Biegu mogą wziąć tylko te osoby, które dokonają pełnej rejestracji, tzn. wypełnią Formularz Rejestracyjny, dokonają opłaty startowej oraz podpiszą Kartę Startową, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat, dodatkowo spełnią wymagania określone w ust. 3 powyżej.
 4. Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez Formularz Rejestracyjny znajdujący się na Stronie Internetowej do 30 sierpnia 2016 r., chyba że wcześniej zostanie osiągnięty limit zgłoszeń.
 5. Zapisy w Biurze Zawodów będą możliwe 3  i 4 września 2016 r., pod warunkiem dostępności miejsc. Opłata startowa wynosi wtedy 50 zł dla dystansu 10 km i 35 zł dla dystansu 5 km. W przypadku zapisu w Biurze Zawodów w dniach 3 i 4 września opłatę startową będzie można uiścić tylko gotówką.  
 6. Wpisanie na listę startową i nadanie numeru startowego nastąpi po zgłoszeniu elektronicznym i wpłynięciu opłaty startowej na konto Organizatora, a w przypadku, o którym mowa w ust. 6 powyżej, z chwilą zapisania w Biurze Zawodów i uiszczenia opłaty startowej w Biurze Zawodów.
 7. W Biegu obowiązuje limit 800 uczestników (łącznie na obu dystansach).
 8. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro Zawodów będzie czynne w następujących porach:
 • 2 września 2016 r. (piątek) w godzinach 16:00 – 19:00

Miejsce: hala sportowa w Koninie przy ul. ks. J. Popiełuszki 4 (Morzysław)

 • 3 września 2016 (sobota) w godzinach 16:00 – 19:00

Miejsce: hala sportowa w Koninie przy ul. ks. J. Popiełuszki 4 (Morzysław)

 • 4 września 2016 (niedziela) w godzinach 7.00 – 9.00

            Miejsce: hala sportowa w Koninie przy ul. ks. J. Popiełuszki 4 (Morzysław)

 

 

 1. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające między innymi:
 • numer startowy wraz z bezzwrotnym elektronicznym chipem do pomiaru czasu,
 • upominki od sponsorów,
 • wodę,
 • worek do szatni wraz z numerem na worek
 • kupon na posiłek regeneracyjny.

 

 1.  Podstawą odbioru pakietu startowego z numerem startowym jest podpisana przez zawodnika Karta Startowa, dokonanie opłaty startowej oraz okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku zawodników, którzy nie ukończyli 18 lat do odbioru pakietu startowego konieczne jest wypełnienie warunków określonych w punkcie VI ust. 3 niniejszego Regulaminu.
 2. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego upoważnienia udzielonego przez tę osobę, wraz z kserokopią dowodu osobistego zgłoszonego zawodnika i podpisaną przez zawodnika (którego pakiet startowy jest odbierany) Kartą Startową.
 3. Zawodnicy zobowiązani są do przymocowania numerów startowych z przodu koszulek sportowych. Niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości oraz jego modyfikowanie. Zawodnikom startującym bez widocznych numerów startowych grozi dyskwalifikacja.

.

W jakich godzinach jest otwarte biuro zawodów i gdzie?

Biuro Zawodów będzie czynne w następujących porach:

 • 2 września 2016 (piątek) w godzinach 16.00 – 19.00
 • 3 września 2016 (sobota) w godzinach 16. – 19.00
 • 4 września 2016 (niedziela) w godzinach 7.00 – 10.00

Miejsce: hala sportowa w Koninie przy ul. ks. J. Popiełuszki 4 (Morzysław)

Jakie są klasyfikacje końcowe?

W biegu na dystansie 5 km i 10 km prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn.

W biegu na dystansie 10 km prowadzone będą, oprócz klasyfikacji generalnej, następujące klasyfikacje:

 1. klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn: 15-29, 30-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75 i więcej lat,
 2. klasyfikacja: najlepszy mieszkaniec Konina, najlepsza mieszkanka Konina,
 3. klasyfikacja: pracownik Kupca

W biegu na dystansie 5 km, oprócz klasyfikacji generalnej, prowadzone będą klasyfikacje:

 1. klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn: 15-29, 30-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75 i więcej lat,
 2. klasyfikacja: najlepszy mieszkaniec Konina, najlepsza mieszkanka Konina,
 3. klasyfikacja: pracownik Kupca

Klasyfikacja generalna, wiekowa oraz pozostałe klasyfikacje  zawodników odbywają się według czasów rzeczywistych (czasów netto – liczonych od przekroczenia linii startu), poza pierwszą 50-tką zawodników przekraczających linię mety, którzy są klasyfikowani na podstawie czasów oficjalnych (czasów brutto – liczonych od strzału startera).   

Czy podczas biegu Organizator zapewnia opiekę medyczną?

 1. Na trasie Biegu Organizator zapewnia pomoc medyczną.
 2. Decyzje lekarzy i ratowników medycznych dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania Biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

Czy można zrezygnować z biegu?

 1. Zawodnicy zgłoszeni i umieszczeni na liście startowej, którzy z przyczyn losowych nie będą mogli wziąć udziału w zawodach, proszeni są o poinformowanie o tym fakcie Organizatora drogą mailową na adres: bieg@kupiec.pl  
 2. Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym przypisanym do innego zawodnika. Zawodnik startujący z numerem startowym, do którego przypisane są dane innej osoby zostanie zdyskwalifikowany.
 3. Zawodnik ma możliwość przeniesienia opłaty startowej na 2. edycję Biegu w 2017 r. po uprzednim poinformowaniu Organizatora drogą mailową nie później niż do dnia 30 sierpnia 2016.

Partnerzy

Partnerzy

 • Move On
 • Konin
 • PWSZ w Koninie
 • Prorozyn Produkcja Kreatywna
 • MOSiR Konin
 • Strzałkowo
 • Uniqa
 • Strefa
 • Sportus
 • Kamena

Sponsor

 • Kupiec
 • SKODA – Green Auto Group
 • Fundacja Kupiec
 • Skoda

Patroni medialni

 • Portal wielkopolski wschodniej
 • info Konin
 • Wszystko o bieganiu
 • TV Wielkopolska
 • Konin witaj
 • Głos poznański
 • Konin24.info
 • iTurek-net
 • Przegląd koniński
 • Radio Merkury

Organizator

Fundacja Kupiec
Paprotnia, ul. Kupiecka 17
62-513 Krzymów
Tel.: +48 63 241-37-37
bieg@kupiec.pl